2Tê-sa-lô-ni-ca 3:14 - Bản dịch Truyền thống
Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ nầy, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhơn đó biết xấu hổ.