2Tê-sa-lô-ni-ca 2:12 - Bản dịch Truyền thống
hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, điều bị phục dưới sự phán xét của Ngài.