1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đờn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu.