1Tê-sa-lô-ni-ca 5:27 - Bản dịch Truyền thống
Tôi nhơn Chúa nài xin anh em hãy đọc thơ nầy cho hết thảy anh em đều nghe.