1Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24 - Bản dịch Truyền thống
23
Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!
24
Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.