1Tê-sa-lô-ni-ca 5:22 - Bản dịch Truyền thống
Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.