1Tê-sa-lô-ni-ca 5:21 - Bản dịch Truyền thống
hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy.