1Tê-sa-lô-ni-ca 5:2 - Bản dịch Truyền thống
vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy.