1Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 - Bản dịch Truyền thống
phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.