1Tê-sa-lô-ni-ca 5:11 - Bản dịch Truyền thống
Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.