1Tê-sa-lô-ni-ca 5:1 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em;