1Tê-sa-lô-ni-ca 4:7 - Bản dịch Truyền thống
Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy.