1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, và không thiếu chi hết.