1Tê-sa-lô-ni-ca 3:4 - Bản dịch Truyền thống
Lại khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu, điều đó xảy đến rồi, và anh em đã biết rõ.