1Tê-sa-lô-ni-ca 1:2 - Bản dịch Truyền thống
Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện;