Cô-lô-se 4:5 - Bản dịch Truyền thống
Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và lợi dụng thì giờ.