Cô-lô-se 4:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và lợi dụng thì giờ.