Cô-lô-se 3:3 - Bản dịch Truyền thống
vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.