Cô-lô-se 3:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất;