Cô-lô-se 3:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.