Cô-lô-se 2:6 - Bản dịch Truyền thống
Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy;