Cô-lô-se 2:10 - Bản dịch Truyền thống
Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.