Cô-lô-se 1:19 - Bản dịch Truyền thống
Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài,