Cô-lô-se 1:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, và Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.