Cô-lô-se 1:13-14 - Bản dịch Truyền thống
13
Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,
14
trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.