Cô-lô-se 1:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,