Phi-líp 4:22 - Bản dịch Truyền thống
Hết thảy các thánh đồ chào anh em, nhứt là về người nhà Sê-sa.