Phi-líp 4:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.