Phi-líp 3:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi Anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi.