Phi-líp 3:13 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi Anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích,