Phi-líp 2:9 - Bản dịch Truyền thống
Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,