Phi-líp 2:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ;