Phi-líp 2:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.