Phi-líp 2:4 - Bản dịch Truyền thống
Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.