Phi-líp 2:13 - Bản dịch Truyền thống
Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.