Phi-líp 2:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.