Phi-líp 1:4 - Bản dịch Truyền thống
và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở,