Phi-líp 1:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em.