Phi-líp 1:24 - Bản dịch Truyền thống
nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em.