Phi-líp 1:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn;