Phi-líp 1:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Những người nầy làm bởi lòng yêu mến, biết rằng: tôi được lập nên để binh vực đạo Tin Lành.