Phi-líp 1:13 - Bản dịch Truyền thống
đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích.