Phục truyền 6:9 - Bản dịch Truyền thống
cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.