Phục truyền 6:8-9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
8
Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí;
9
cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.