Phục truyền 5:16-21 - Bản dịch Truyền thống
16
Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.
17
Ngươi chớ giết người.
18
Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
19
Ngươi chớ trộm cướp.
20
Ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình.
21
Ngươi chớ tham vợ của kẻ lân cận mình; chớ tham nhà của người, hoặc ruộng, tôi trai tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.