Phục truyền 4:33 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
tức là: há có một dân tộc nào nghe tiếng Đức Chúa Trời từ trong lửa phán ra như ngươi đã nghe, mà vẫn còn sống chăng?