Phục truyền 4:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như một đám lửa tiêu cháy, và là Đức Chúa Trời hay kỵ tà.