Phục truyền 34:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Về sau, trong Y-sơ-ra-ên không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se, mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt.