Phục truyền 32:40 - Bản dịch Truyền thống
Vì ta giơ tay chỉ trời Mà thề rằng: Ta quả thật hằng sống đời đời,