Phục truyền 31:24-26 - Bản dịch Truyền thống
24
Khi Môi-se chép những lời luật pháp nầy trong một cuốn sách xong rồi,
25
thì ra lịnh cho người Lê-vi khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va mà rằng:
26
Hãy lấy cuốn sách luật pháp nầy, để bên hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nó sẽ ở đó làm chứng nghịch cùng ngươi;