Phục truyền 31:24 - Bản dịch Truyền thống
Khi Môi-se chép những lời luật pháp nầy trong một cuốn sách xong rồi,