Phục truyền 28:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các từng trời ở trên đầu ngươi sẽ như đồng, và đất dưới chân ngươi sẽ như sắt.