Phục truyền 27:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đáng rủa sả thay kẻ nào không giữ các lời của luật pháp nầy để làm theo! Cả dân sự phải đáp: A-men!