Phục truyền 27:26 - Bản dịch Truyền thống
Đáng rủa sả thay kẻ nào không giữ các lời của luật pháp nầy để làm theo! Cả dân sự phải đáp: A-men!