Phục truyền 27:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đáng rủa sả thay người nào khinh bỉ cha mẹ mình! Cả dân sự phải đáp: A-men!